Information om Malmö Malt Whisky Society

MMWS Utscot

MMWS Utscot: MMWS Treasurer, MMWS Secretary General, MMWS Secretary

MMWS Statuter

Statuter

Antagna vid inaugurationsmöte den 2 september 1997.

Senast ändrade 22 september 1998.

 • §1     Föreningens namn är Malmö Malt Whisky Society. Säte är Malmö. Verksamhetsåret är 1 sept - 31 aug. Föreningens devis är: ”We must have whisky - and you know why!”

 • §2     Föreningens syfte är att sprida kunskap om Scotland, dess geografi, kultur och produktion - särskilt maltwhisky. Föreningen är religiöst och nykterhetspolitiskt obunden.

 • §3     Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet. Till Årsmöte kallar VU (verkställande utscotet) före november månads utgång varje verksamhetsår. Årsmöteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före Årsmötet. Extra Årsmöte kan inkallas om minst 30% av föreningens betalande medlemmar så begär. Årsmötet utser VU som skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. VU är mellan Årsmöten högsta beslutande organ och fungerar inför Årsmötet som valberedning. Årsmötet utser bland VUs ledamöter en Secretary General (=Ordförande). Årsmötet väljer även en revisor. VU utser inom sig en Treasurer (=Skattmästare). VU har i övrigt frihet att inom sig utse de befattningshavare som krävs. Förslag på ledamöter, Secretary General samt revisor skall vara VU skriftligen tillhanda senast verksamhetsårets slut. Vykort eller E-mail duger. VU utser även The President (=Hederstitel).

 • §4     För deltagande i föreningens aktiviteter krävs medlemskap. Förslag på nya medlemmar inlämnas skriftligen till VU senast vid verksamhetsårets slut på sätt som ovan. Erbjudande om medlemskap i föreningen erhålles genom beslut på Årsmötet efter förslag från VU. Detta förslag skall bifogas kallelse till ordinarie Årsmöte. Beslutet tas genom enkel majoritet. VU kan bevilja icke-medlemmar rätt att närvara vid föreningens aktiviteter om synnerliga skäl därför föreligger. Medlem som ej betalat medlemsavgiften i laga ordning förlorar därmed sitt medlemskap i MMWS. Återinträde i föreningen behandlas på samma sätt som ett nytt medlemskap.

 • §5     Uteslutning av medlem kan beslutas genom kvalificerad majoritet av VU. Överklagande av uteslutningsbeslutet kan göras till Årsmötet, som kan upphäva uteslutningen medelst kvalificerad majoritet.

 • §6     Hundar är inget hinder.

 • §7     Medlemsavgiften är 30 % av Systembolagets pris på en flaska 70 cl The Macallan 18-year-old 1 juli innevarande verksamhetsår. Förändringar av detta index kan beslutas av Årsmötet med kvalificerad majoritet. I det fall landet genom strejk, lockout, krig, naturkatastrof eller annan jämförbar händelse skulle bli avskuret från leverans av indexbasen, bestäms index genom regressionsanpassat löpande medelvärde medelst minsta kvadratmetoden för de senaste fyra årens index.

 • §8     Föreningens kassa förvaltas av the Treasurer. The Secretary General samt the Treasurer tecknar kontot, var for sig.

 • §9     Verkställande utscotet må utdela förtjänstutmärkelser till meriterade personer, destillerier och därmed jämförbara institutioner och företag. VUs beslut skall rapporteras vid ordinarie Årsmöte. För att underlätta VUs arbete emottages tacksamt förslag från medlemmarna, skriftligen på sätt enligt ovan.

 • §10     Ändring av denna stadga skall beslutas medelst likalydande beslut vid två på varandra följande Årsmöten. Är beslutet enhälligt kan ändring vinna laga kraft efter endast ett Årsmöte. För ändring av index krävs endast kvalificerad majoritet.

 • §11     Upplösning av föreningen kan endast göras efter likalydande beslut vid två på varandra följande Årsmöten med minst två veckors mellanrum oaktat det ena beslutet kan vara enhälligt. Kvarvarande medel i föreningen vid en upplösning av densamma skall användas för välgörande ändamål i vid bemärkelse, beslutat på det första Årsmötet.

GDPR information

GDPR information gällande Malmö Malt Whisky Society

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679, GDPR, i kraft. Följande gäller över de data som Malmö Malt Whisky Society (Klubben) samlar in och lagrar om dig som medlem.

Typ av data som Klubbens samlar in

Klubbens samlar endast in de personliga data som ni frivilligt förser oss med.

De medlemsdata Klubben registrerar är: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, år när medlemmen blev invald, ev titel eller yrke, vilka befattningar i Klubben medlemmen har och vilka utmärkelser medlemmen har fått av Klubben.

Grund för lagring av personlig data

När Klubbens lagrar personliga data gör Klubbens det för att upprätthålla Klubbens medlemsregister, för att administrera inbetalning av medlemsavgift, för att kunna göra utskick och ev. andra publikationer, för att uppvakta medlemmar på födelsedagar och för att kunna utdela ev. utmärkelser.

Säkerhet

Klubbens använder ett internt medlemsregister vars personliga information medlemmarna själva angett vid inträde i Klubben. Vårt medlemsregister uppfyller säkerhetskraven i GDPR.

Gäster registreras inte med ett namn eller annat som kan härledas till gästen.

Medlemmars rättigheter

Klubbens medlemmar kan kontrollera och själva ändra sina personliga uppgifter på vår hemsida genom att använda det lösenord som de erhållit. De har rätt att begära rättning av felaktig data som lagrats om dem. De har också rätt att begära att deras personliga data raderas i samband med sitt utträde.

Vid ev. frågor vänligen kontakta MMWS Utscot (Styrelsen).